Pripravujeme dražbu rodinného domu v Obišovciach, okres Košice - okolie Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Košice - okolie
Obec:
Obišovce
Katastrálne územie:
Obišovce
Ulica:
Obišovce 146
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obec: Obišovce, katastrálne územie: Obišovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1166, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 146 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 12/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra “C“ č. 12/1 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 12/1 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 12/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 12/3 o výmere 86 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 13 o výmere 425 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 14 o výmere 306 m2, druh pozemku: záhrada.