Pripravujeme dražbu rodinného domu v Trebišove Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Trebišov
Katastrálne územie:
Trebišov
Ulica:
Repná 42
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec: Trebišov, katastrálne územie: Trebišov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 651, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 920 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1628 o výmere 391 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1628 o výmere 391 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1629 o výmere 285 m2, druh pozemku: záhrada.