Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Bátorove Kosihy, okres Komárno Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Komárno
Obec:
Bátorove Kosihy
Katastrálne územie:
Bátorove Kosihy
Ulica:
Bátorove Kosihy 921
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Bátorove Kosihy, katastrálne územie: Bátorove Kosihy, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1675, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 921 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 373/11 o výmere 586 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 373/11 o výmere 586 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.