Pripravujeme dražbu bytu v Partizánskom Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Partizánske
Obec:
Partizánske
Katastrálne územie:
Partizánske
Ulica:
Školská 39
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

byt č. 16 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu so súpisným číslom 193, vchod: 39, na ulici Školská v Partizánskom (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 3152/1 o výmere 476 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6363/116901, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Partizánske, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3050, okres Partizánske, obec Partizánske, katastrálne územie Partizánske (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“