Pripravujeme dražbu bytu v Novom Meste nad Váhom Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie:
Nové Mesto nad Váhom
Ulica:
Športová 39
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 36 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu so súpisným číslom 2071, vchod: 39, na ulici Športová 39 v Novom Meste nad Váhom (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 3659/2 o výmere 619 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4451/368196, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4950, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“