Výhodný pozemok v zastavanom území obce Santovka Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
06.06.2022 12:45
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
20.05.2022 09:00
Druhá obhliadka:
02.06.2022 09:00
Najnižšie podanie:
2 190 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
2 190 €
Dražobná zábezpeka:
500 €
Okres:
Levice
Obec:
Santovka
Katastrálne územie:
Santovka
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, tak ako je zapísaná v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1178, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 337/3 o výmere 1600 m², druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby

Predmet dražby je umiestnený v zastavanom území obce Santovka. Obec je známa svojimi tureckými kúpeľmi v termálnom kúpalisku a minerálnou vodou Santovka. V obci je základná občianska vybavenosť primeraná veľkosti sídla.

 

Pozemok CKN č. 337/3, k.ú. Santovka je parcela obdĺžnikového tvaru, ktorá slúži ako záhrada, je zatrávnená. K pozemku nie je žiadny prístup z verejnej komunikácie. Územný plán obce neexistuje, obec má asi 670 obyvateľov.

Využitie pozemku je len na doterajší účel - ako záhrada. Keďže k pozemku nie je zabezpečený prístup z verejnej komunikácie, nie je možné pozemok využiť ako stavebný pozemok.

 

Celková výmera pozemku CKN č. 337/3 je 1600 m².