Výhodná ponuka investície do ornej pôdy v kúpeľnom meste Santovka - spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
06.06.2022 12:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
20.05.2022 09:00
Druhá obhliadka:
02.06.2022 09:00
Najnižšie podanie:
11 777 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
11 777 €
Dražobná zábezpeka:
3 000 €
Okres:
Levice
Obec:
Santovka
Katastrálne územie:
Santovka
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 890, a to konkrétne:

  • pozemku parcely registra „E“ č. 336 o výmere 21686 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemku parcely registra „E“ č. 369 o výmere 12901 m², druh pozemku: orná pôda.

Opis predmetu dražby

Predmet dražby je umiestnený mimo zastavaného územia obce Santovka. Obec je známa svojimi tureckými kúpeľmi                        v termálnom kúpalisku a minerálnou vodou Santovka. V obci je základná občianska vybavenosť primeraná veľkosti sídla.

 

Pozemky sú začlenené do spoločných veľkých parciel v mierne svahovitom teréne. Oba pozemky boli v čase znaleckej obhliadky obsiate zimnou pšenicou. Oba pozemky sú označené ako orná pôda a vedie k nim spevnená a nespevnená cesta.

 

Pozemok EKN č. 336 je o výmere 21686 m².  

Pozemok EKN č. 369 je o výmere 12901 m².  

POZOR! Predmetom dražby je len spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k celku!

Predmet dražby je celkovo vo vyhovujúcom stave, pre účel na ktorý je určený.