Pripravujeme dražbu rodinného domu v Trenčianskej Teplej Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Trenčín
Obec:
Trenčianska Teplá
Katastrálne územie:
Trenčianska Teplá
Ulica:
Teplická 775/18A
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec: Trenčianska Teplá, katastrálne územie: Trenčianska Teplá, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor:

A/ na liste vlastníctva č. 4764, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 775 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 550 o výmere 69 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Predmet dražby 1“),

 

B/ na liste vlastníctva č. 1103, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra “C“ č. 547/1 o výmere 246 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 547/2 o výmere 97 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 550 o výmere 69 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Predmet dražby 2“ a spolu s Predmetom dražby 1 ďalej len ako „Predmet dražby“)