Pripravujeme dražbu rodinného domu v Gbeloch, okres Skalica Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Skalica
Obec:
Gbely
Katastrálne územie:
Gbely
Ulica:
Čsl. armády 1202/14
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Skalica, obec: Gbely, katastrálne územie: Gbely, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Skalica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1126, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1202 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1327 o výmere 563 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1327 o výmere 563 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1328 o výmere 758 m2, druh pozemku: záhrada.