Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Hajnáčka, okres Rimavská Sobota! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Hajnáčka
Katastrálne územie:
Hajnáčka
Ulica:
Hajnáčka 211
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Hajnáčka, katastrálne územie: Hajnáčka, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 292, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 211 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1579/2 o výmere 352 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1579/1 o výmere 1957 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1579/2 o výmere 352 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1580 o výmere 2486 m2, druh pozemku: záhrada.