Dražba pozemku v obci Veľká Paka Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
02.06.2022 09:30
Miesto dražby:
Kultúrny dom Veľká Paka, Veľká Paka č. 301, 93051 Veľká Paka
Prvá obhliadka:
17.05.2022 08:30
Druhá obhliadka:
27.05.2022 08:30
Najnižšie podanie:
39 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
39 500 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Veľká Paka
Katastrálne územie:
Malá Paka
Ulica:
Malá Paka 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Pozemok parcely registra „C“ č. 8 o výmere 961 m2, druh pozemku: záhrada, nachádzajúci sa v k.ú.: Malá Paka, obec: Veľká Paka, okres: Dunajská Streda, zapísaný na liste vlastníctva č. 356, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je parc. č. 8 - záhrada o výmere 961m2 v obci Veľká Paka, katastrálne územie Malá Paka. Pozemok je určený k výstavbe rodinného domu. Pozemok je situovaný cca 30 km od Hlavného mesta Bratislavy, a tak spadá do lokality zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností.

V obci je možnosť napojenia pozemku na rozvod elektriny, plynu, kanalizácie a telekomunikačné rozvody. Pozemok je rovinatý, vzdialený cca 1 min. chôdze od miestnej zastávky autobusovej dopravy. V okolí je malá hustota obyvateľstva. Územie je rovinaté, zakladanie je bez mimoriadnych vplyvov. Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný. Pozemok má prístup z verejnej komunikácie len cez parcelu č. 7/2 príslušnú k rodinnému domu súp. č. 72 pôvodnej uličnej zástavby.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave, nie je však priamo prístupný z verejnej komunikácie.