Pripravujeme dražbu bytu v Banskej Bystrici! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Banská Bystrica
Katastrálne územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta k nemocnici 1591/19
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Banská Bystrica, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5067, a to konkrétne:

  • byt č. 2 nachádzajúci sa na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1591, vchod: 19 v Banskej Bystrici (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 453/1 o výmere 469 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku nie je evidovaný na liste vlastníctva) a pozemku parcely registra „C“ č. 453/2 o výmere 409 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 6006) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 732/21170 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).