Dražba apartmánového domu v Borši, okres Trebišov Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
08.09.2022 10:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina Hotela TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
18.08.2022 10:45
Druhá obhliadka:
02.09.2022 10:45
Najnižšie podanie:
111 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
111 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Borša
Katastrálne územie:
Borša
Ulica:
I. Zrinyi 136/40
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec Borša, katastrálne územie Borša, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 618, a to konkrétne:

  • Apartmánový dom so súpisným číslom 136 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 869 o výmere 303 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 869 o výmere 303 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 870/2 o výmere 238 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Apartmánový dom s. č. 136 na parc. č. 869

Pôvodne jednopodlažná budova pôdorysu „L“ využívaná ako výrobňa vína bola nadstavaná, zrekonštruovaná a stavebnými úpravami bol zmenený účel jej využívania na Apartmánový dom. Budova je situovaná v severnej hranici komplexu výrobne vína. Postavená bola v roku 1996 a v roku 2013 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia súvisiaca so zmenou užívania.

 

Dispozičné riešenie:

Na prízemí sa nachádza zádverie, WC pre mužov a ženy, vinotéka, izba pre hostí s vlastným hygienickým zariadením, kuchyňa a spoločenská miestnosť – salónik na ochutnávku vín, z ktorej je možné vyjsť na vonkajšiu obytnú areálovú terasu na parcele č. 870/2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 190,57 m2.

V nadstavanom podkroví prístupnom po vnútornom schodisku sa nachádzajú tri samostatné izby pre hostí a dve hosťovské kúpeľne. Na východnom i západnom priečelí je východ z izieb na dva malé balkóny.

Zastavaná plocha podkrovia je 190,57 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy – v 1. NP sú betónové bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou.

Zvislé nosné konštrukcie tvorí pôvodné murivo prevažne murované z tehál hrúbky 450mm, nové murivá sú pórobetónové hrúbky 300 mm. Deliace konštrukcie – v 1. NP, 2. NP sú murované z tehál a pórobetónových tvárnic.

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy – v 1. NP sú s rovným podhľadom betónové monolitické, v 2. NP sú drevené trámové so sadrokartónovým podhľadom.

Schodisko v 1. NP tvorí keramická dlažba.

Strecha - krovy - sú väznicové sedlové; krytiny strechy na krove sú pálené a betónové škridlové, ťažké korýtkové (Tondach a pod.); klampiarske konštrukcie strechy sú z lakoplastovaného plechu - úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky a snehové zachytávače).

Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky – v 1. NP, 2. NP sú šľachtené omietky na báze umelých látok.

Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky – v 1. NP, 2. NP sú vápenné štukové; vnútorné obklady – v 1. NP, 2. NP – sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; v 1. NP vo WC min. do výšky 1 m; v 1. NP v kuchyni min. pri sporáku a dreze; v 2. NP v samostatnej sprche.

Výplne otvorov - dvere – v 1. NP, 2. NP sú plné alebo zasklené, dyhované vsadené do obložkových zárubní otvárané i posuvné; okná v 1. NP, 2. NP sú plastové s dvojvrstvovým zasklením.

Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v 1. NP a 2. NP sú veľkoplošné laminátové parkety; dlažby a podlahy ostatných miestností – v 1. NP, 2. NP sú keramické dlažby.

Vybavenie kuchýň – v 1. NP tvorí sklokeramická varná platňa, umývačka riadu (zabudovaná), odsávač pár, drezové nerezové umývadlo, kuchynská linka na mieru pôdorysne do písmena U.

Vybavenie kúpeľní v 1. NP a 2. NP tvorí samostatná sprcha; vodovodné batérie – v 1. NP, 2. NP sú pákové nerezové so sprchou; WC v 1. NP, 2. NP je splachovacie s umývadlom.

Ostatné vybavenie – v 2. NP sú vstavané skrine.

Vykurovanie je ústredné – v 1. NP, 2. NP - teplovodné s rozvod. bez ohľadu na materiál, s oceľovými radiátormi a vykurovacími panelmi. Zdroj vykurovania – v 1. NP je kotol ústredného vykurovania, prevedenie turbo (Junkers).

Vnútorné rozvody vody - v 1. NP, 2. NP sú z plastového potrubia studenej aj teplej - z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody – v 1. NP je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním.

Vnútorné rozvody kanalizácie – v 1. NP, 2. NP tvorí plastové potrubie.

Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – v 1. NP - svetelná, motorická; v 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač – v 1. NP - s automatickým istením.

Vnútorné rozvody plynu – v 1. NP tvorí rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Bleskozvod nie je realizovaný. Apartmánový dom je napojený na elektrickú energiu, verejnú kanalizáciu, vodovod a plyn, pričom siete – vodovod, plyn a ELI - sú vedené cez susednú nehnuteľnosť.  

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1.Spevnená plocha dvora 

Spevnená plocha je v celej ploche dvora okrem bazénu v zadnej časti dvora na parcelách č. 870/2 a č. 869 okolo domu. Plocha je zrealizovaná zo zámkovej dlažby  na podkladný betón. Plocha bola zrealizovaná v roku 2013 v celkovej ploche 328 m2 .

 

2.Vonkajší bazén 

Je umiestnený v zadnej časti dvora na parcele č. 870/2. Jedná sa o bazén laminátovej konštrukcie rozmerov 3,0 x 7,0 m a hĺbky 1,50 m, pričom v rozsahu 0,45 m zasahuje do parc. č. 870/1, ktorá nie je predmetom dražby. Bazén bol daný do užívania v roku 2013.

Objem bazéna je 29,48 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.