Pripravujeme dražbu nebytového priestoru v Turčianskych Tepliciach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Turčianske Teplice
Obec:
Turčianske Teplice
Katastrálne územie:
Turčianske Teplice
Ulica:
Turčianske Teplice 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Turčianske Teplice, obec: Turčianske Teplice, katastrálne územie: Turčianske Teplice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Turčianske Teplice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2369, a to konkrétne:

  • nebytový priestor č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. polyfunkčného objektu bez súpisného čísla, vchod: 2 v Turčianskych Tepliciach (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 1181/2 o výmere: 887 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 18110/99491.