Pripravujeme opakovanú dražbu nebytového priestoru v Turčianskych Tepliciach Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
salónik Cabinet na prízemí hotela BOUTIQUE HOTEL DUBNÁ SKALA, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
45 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
61 100 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Turčianske Teplice
Obec:
Turčianske Teplice
Katastrálne územie:
Turčianske Teplice
Ulica:
Turčianske Teplice 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese: Turčianske Teplice, obec: Turčianske Teplice, katastrálne územie: Turčianske Teplice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Turčianske Teplice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2369, a to konkrétne:

  • nebytový priestor č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. polyfunkčného objektu bez súpisného čísla, vchod: 2 v Turčianskych Tepliciach (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 1181/2 o výmere: 887 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 18110/99491 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Nebytový priestor č. 2, katastrálne územie Turčianske Teplice

Nachádza sa na 1. poschodí (2. NP) polyfunkčného objektu bez súp. č. v priemyselnej zóne mesta. Prístupný je schodiskom v interiéri, aj vonkajším schodiskom. Do užívania bol daný v roku 2001.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Nebytový priestor pozostáva zo šatne, umyvárky, priestorov WC a priestoru pre upratovačku.

Celková podlahová plocha nebytového priestoru je 186,54 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Polyfunkčný objekt je založený na základoch z prostého betónu. Obvodové nosné steny sú z plynosilikátových tvárnic na MVC, z rovnakého materiálu sú aj nenosné steny. Vodorovná nosná konštrukcia je zo železobetónových prievlakov a predpätých stropných panelov. Strecha je sedlová s miernym sklonom, s krytinou z vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná omietka. Podlahy sú z keramickej dlažby. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými žalúziami. Vstupné dvere do nebytového priestoru  sú na báze dreva v oceľovej zárubni. V priestoroch sociálnych zariadení je keramický obklad. V sociálnych zariadeniach sa predpokladajú zariaďovacie predmety ako keramické WC misy, keramické umývadlá, pisoáre, murované sprchy a výlevka.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.