Pripravujeme dražbu rodinného domu v Kolárove Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Komárno
Obec:
Kolárovo
Katastrálne územie:
Kolárovo
Ulica:
Štúrova 20
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Kolárovo, katastrálne územie: Kolárovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4815, a to konkrétne:

  • Rodinný dom so súpisným číslom 1226 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1811/2 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1811/2 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.