Dražba rodinného domu v Kolárove Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.09.2022 11:15
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
18.08.2022 09:15
Druhá obhliadka:
05.09.2022 09:15
Najnižšie podanie:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
15 000 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Okres:
Komárno
Obec:
Kolárovo
Katastrálne územie:
Kolárovo
Ulica:
Štúrova 20
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Kolárovo, katastrálne územie: Kolárovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4815, a to konkrétne:

  • Rodinný dom so súpisným číslom 1226 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1811/2 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1811/2 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 1226, k.ú. Kolárovo

Pozostáva z pôvodnej časti postavenej v roku 1966 a jej prístavby z roku 2005. Pôvodná časť domu slúžila ako predajňa elektroniky, pričom táto časť nie je vybavená a prispôsobená na bývanie.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: dve miestnosti (predajňa a sklad) a dve menšie miestnosti určené na skladovanie.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 102,16 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Je murovaný z plynosilikátových tvárnic hr. 45 mm. Vonkajšie i vnútorné omietky sú hladké. Deliace priečky sú murované z tehál. Strop tvorí podbitie krovu. Dvere sú hladké, okná plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom ÚK je kotol v dome na parc. č. 1811/1. Radiátory sú oceľové panelové. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističmi.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.