Pripravujeme dražbu penziónu a rekreačnej chaty vo Vinnom, okres Michalovce Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Vinné
Katastrálne územie:
Vinné
Ulica:
Vinné 6060
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obec: Vinné, katastrálne územie: Vinné, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3386, a to konkrétne:

  • Penzión LUCUS s barom so súpisným číslom 6060 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 1103 o výmere 301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • rekreačná chata so súpisným číslom 6061 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 1102 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1066/82 o výmere 775 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1066/177 o výmere 168 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1102 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 1103 o výmere 301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.