Pripravujeme dražbu rodinného domu v Pustých Sadoch, okres Galanta Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Galanta
Obec:
Pusté Sady
Katastrálne územie:
Pusté Sady
Ulica:
Pusté Sady 187
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Pusté Sady, katastrálne územie: Pusté Sady, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 72, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 187 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 73/5 o výmere 243 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 73/5 o výmere 243 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 73/6 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 73/7 o výmere 584 m2, druh pozemku: záhrada.