Dražba rodinného domu s veľkým pozemkom vo Veľkom Záluží, okres Nitra! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.07.2022 10:30
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
11.07.2022 14:45
Druhá obhliadka:
27.07.2022 14:30
Najnižšie podanie:
85 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
85 900 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Nitra
Obec:
Veľké Zálužie
Katastrálne územie:
Veľké Zálužie
Ulica:
Piesková 1087/34
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 863, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1087 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“  č. 3811/303 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3811/303 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3811/304 o výmere 361 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3811/471 o výmere 634 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1087, katastrálne územie Veľké Zálužie

Predmet dražby sa nachádza na rozhraní širšieho centra a okrajovej zóny zastavaného územia obce Veľké Zálužie a je situovaný na rovinatom teréne v obytnej zóne obce s priamym prístupom z obecnej asfaltovej komunikácie. Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený murovaný dom s jednou bytovou jednotkou a s nevyužívaným povalovým priestorom. Dom je v neobývateľnom stave, s poškodením väčšiny prvkov krátkodobej či dlhodobej životnosti, momentálne neobývaný. Je potrebná komplexná rekonštrukcia. Rodinný dom je napojený (v súčasnosti odhlásené odbery médií) na verejný vodovod, plynovod a NN elektrickú sieť. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1960.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: tri izby, zádverie, kotolňa, komora, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 130,4 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové, ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 50 do 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si kompletnú rekonštrukciu.