Dražba rodinného domu v obci Dolné Saliby, okres Galanta! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
28.07.2022 08:30
Miesto dražby:
kaviareň na 1.poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
11.07.2022 16:15
Druhá obhliadka:
27.07.2022 13:30
Najnižšie podanie:
149 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
149 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Dolné Saliby
Katastrálne územie:
Dolné Saliby
Ulica:
Dolné Saliby 344
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Dolné Saliby, katastrálne územie: Dolné Saliby, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 104, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 344 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“  č. 285/2 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 285/1 o výmere 488 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 285/2 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 286 o výmere 526 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 344, katastrálne územie Dolné Saliby

Rodinný dom je samostatne stojaci dvojpodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou, postavený v rovinatom teréne radovej zástavby priľahlého uličného domoradia popri hlavnej prieťahovej ceste. Dom leží v okrajovej polohe centra obce Dolné Saliby s neďalekým situovaním drobných prevádzkových budov a menších obchodných prevádzok v centre obce. Osadený je čelnou stenou od hranice parcely na vzdialenosť cca 7,40 m a priľahlého chodníku s vytvorením predzáhradky. Prízemie je osadené vo výške 0,15 m od úrovni upraveného okolitého terénu. Pôvodný rodinný dom sa začal stavať v roku 1979 a daný do užívania bol v roku 1983. Od roku 2014-2015 bol kompletne nanovo rekonštruovaný. Bola vykonaná podstatná rekonštrukcia na poschodí aj prízemí domu, zriadená nová kúpeľňa s kompletne novými rozvodmi zdravotechniky, elektroinštalácie, zateplená fasáda a zároveň zriadená nová povrchová úprava fasády. Úplne boli vymenená aj okná za plastové, nanovo osadené nové vykurovacie telesá ústredného kúrenia. Následne bola nanovo zhotovená kuchyňa s kompletným novým vybavením, povrchovo bol upravený aj schodiskový priestor a kotolňa.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: kuchyňa s jedálenským kútom, špajza, kúpeľňa, chodba, izba, vstupné závetrie, zadné zádverie a kotolňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 132,17 m2.

 

2.NP: štyri izby, dva šatníky, chodba, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 2.NP je 136,82 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové, ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Fasádne omietky sú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Dom má plochú dvojplášťovú strechu s krytinou z asfaltových natavovaných pásov.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Rekreačný bazén

Bazén má murovanú konštrukciu z betónových tvárnic. Daný do užívania bol v roku 2016.

Objem bazéna je 90,48 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.