Pripravujeme opakovanú dražbu bytu v Sečovciach Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
44 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
59 100 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Sečovce
Katastrálne územie:
Sečovce
Ulica:
Obchodná 31
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Sečovce, katastrálne územie: Sečovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4747, a to konkrétne:

  • byt č. 211 nachádzajúci sa na 1.p. Bytového domu so súpisným číslom 14, vchod: 31 v Sečovciach (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parc. reg. „C“ č. 1390/1 o výmere: 178 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parc. reg. „C“ č. 1390/2 o výmere: 182 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6616/168352 (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 211 v bytovom dome súp. č. 14, ulica Obchodná 31, katastrálne územie Sečovce

Nachádza sa na 1. poschodí typového panelového bytového domu. Bytový dom má prízemie a šesť nadzemných podlaží. V prízemí je vstup do bytového domu, vstupné priestory a spoločné priestory. V ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Do užívania bol daný v roku 1984.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, komora a jedna pivnica v prízemí bytového domu.

 

Celková podlahová plocha bytu je 65,34 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 1,5 m2 bez plochy loggie o výmere cca 4 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Povrchové úpravy vnútorných stien bytu sú zhotovené z vápennocementovej štukovej omietky. Vstupné dvere bytu sú pôvodné plné na báze dreva. Okná bytu sú pôvodné drevené zdvojené s hliníkovými žalúziami. Vykurovanie je teplovodné z centrálnej kotolne v sídlisku. Byt je napojený na všetky inžinierske siete, domový rozvod vodovodu, kanalizácie, elektro NN a sieť telekomunikačných rozvodov. Bytový dom je založený na základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú panelové plošné. Stropy sú prefabrikované zo železobetónových stropných panelov s rovným podhľadom. Schody v bytovom dome sú prefabrikované s povrchom z liateho terazza. Strecha je plochá. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom je opatrený bleskozvodom. Vonkajšie povrchové úpravy sú štandardné (brizolitová minerálna omietka). Omietky vnútorných stien sú vápennocementové štukové. Okná v spoločných priestoroch sú vymenené plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú plastové presklené s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním so zabudovanými poštovými schránkami. Podlahy v spoločných priestoroch sú z keramickej dlažby. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu , elektrickú rozvodnú sieť a na verejný rozvod zemného plynu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.