Dražba rodinného domu v Ruskej Novej Vsi Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.07.2022 11:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne Hotela Bélier, Jarková 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
11.07.2022 13:45
Druhá obhliadka:
25.07.2022 13:45
Najnižšie podanie:
163 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
163 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Prešov
Obec:
Ruská Nová Ves
Katastrálne územie:
Ruská Nová Ves
Ulica:
Ruská Nová Ves 243
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

  1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Ruská Nová Ves, katastrálne územie: Ruská Nová Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 829, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 243 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1847/85 o výmere 214 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“);

 

  1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Ruská Nová Ves, katastrálne územie: Ruská Nová Ves, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 754, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1847/5 o výmere 1321 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1847/85 o výmere 214 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1847/130 o výmere 468 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, nachádzajúci sa pri miestnej komunikácií v okrajovej juhovýchodnej časti obce Ruská Nová Ves. V lokalite sa nachádzajú rodinné domy pri miestnej komunikácií s povrchovou úpravou - asfalt v okrajovej  časti obce (vzdialenosť od centra obce cca 600 m). Dom je napojený na ELI, zemný plyn a verejný vodovod od miestnej komunikácie. Kanalizácia je napojená do vlastnej ČOV. Dom je zrealizovaný ako jednopodlažný s obytným podkrovím a čiastočným podpivničením, nad 3/4 zastavanej plochy domu. Vstup do predmetu dražby je z asfaltovej komunikácie na parcele CKN č. 2190/1 vo vlastníctve SR - v správe Slovenský pozemkový fond.

Začiatok užívania domu je stanovený na základe Kolaudačného rozhodnutia č. H/501/2005/4558- Ja/175  na užívanie domu zo dňa 18.10.2005, vydaného obcou Ruská Nová Ves .

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Dom je dispozične rozdelený na jeden samostatne fungujúci obytný celok so samostatným hlavným vstupom do 1.NP z čelnej východnej časti dvora cez predložené schody.

V suteréne sa nachádzajú tieto miestnosti: schodiskový priestor, sklad, zadný vstup, 3 x pivnica a kotolňa s plynovým kotlom a ohrievačom TÚV. 

Celková zastavaná plocha je 77,77 m2.

 

V 1. NP sú umiestnené tieto miestnosti: zádverie, vstupná hala so schodmi do suterénu a do podkrovia, šatník, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa s jedálenským kútom, obývacia izba, pracovňa a terasa.

Celková zastavaná plocha je 100 m2.

 

V podkroví RD sú umiestnené nasledovné miestnosti: chodba, 3 x izba s východom na loggiu, kúpeľňa s WC a šatník.

Celková zastavaná plocha je 110 m2.

   

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo podzemného podlažia domu je murované z betónových tvárnic, murivo nadzemného podlažia a podkrovia sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 400 mm. Fasáda  domu je zateplená polystyrénom hr. 60 mm s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Priečky v dome sú  vybudované z priečkoviek z pórobetónu. Strop nad 1.PP a 1.NP sa predpokladá železobetónový s rovným podhľadom, strop nad podkrovím sa predpokladá drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom.

ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V v suteréne a v 1.NP. V podkroví je len svetelný rozvod 220 V. Rozvádzač ELI  je zrealizovaný v 1.NP s automatickým istením.

Strecha je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. 

Vykurovanie je navrhované ako ústredné teplovodné s radiátormi panelovými plechovými zn. Korad, pričom zdrojom tepla je plynový stacionárny kotol, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne domu.

Ohrev TÚV je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom TÚV umiestneným v kotolni v suteréne v kombinácií s kotlom ÚVK.

Výplňové konštrukcie /okná, dvere/ sú zrealizované z tvrdého dreva s izolačným dvojsklom, doplnené sú plastovými  žalúziami. Rozvod vody je zrealizovaný z PVC potrubia studenej a teplej vody z verejného vodovodu a z vlastnej studne.  Kanalizácia je zrealizovaná v dome z PVC potrubia, je zapustená do vlastnej ČOV. Parapety sú z pozinkovaného plechu.  Dvere v dome sú drevené. 

V prízemí je umiestnená kúpeľňa, vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a WC kombi. Steny kúpeľne s WC sú s  povrchovou úpravou z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby.  

V podkroví domu sa nachádza druhá kúpeľňa ku dňu obhliadky vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V prízemí je zrealizovaná kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom s kuchynskou   stojankovou zmiešavacou batériou. V kuchynskej zostave je umiestnený aj plynový kuchynský sporák s elektrickou rúrou a digestorom. Za kuchynskou linkou je zrealizovaný kamenný obklad steny.

Povrchové úpravy podláh obytných miestností sú drevené doskové. Povrchové úpravy podláh príslušenstva sú z keramickej dlažby. 

      

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

Rozostavaná stavba.

Ide o rozostavanú stavbu, ktorá je umiestnená za domom na parcele CKN č. 1847/85. Stavba je zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic s kamenným obkladom, krov je z drevených priehradových väzníkov, s plným debnením, krytinu tvoria bitumenové šindle.

Nakoľko obhliadka nehnuteľnosti nebola znalcovi umožnená, nie je možné s určitosťou posúdiť, či bola stavba medzičasom ukončená.

Zastavaná plocha stavby je: 80,40 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 8/2012 Ing. Adriána Jutku a z ďalších dostupných informácii a zistení znalca z vonkajšej obhliadky.