Dražba dvoch rodinných domov vo Veľkých Levároch Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
01.08.2022 11:45
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
13.07.2022 08:30
Druhá obhliadka:
27.07.2022 08:30
Najnižšie podanie:
82 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
82 200 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Malacky
Obec:
Veľké Leváre
Katastrálne územie:
Veľké Leváre
Ulica:
Veľké Leváre 1
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Veľké Leváre, katastrálne územie: Veľké Leváre, zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6194, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 445/2 o výmere 128 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • rodinný dom so súpisným číslom 2 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 444/4 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 444/2 o výmere 328 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 444/4 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 445/2 o výmere 128 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

. Rodinný dom súp. č. 1 na parc. č. 445/2, k.ú. Veľké Leváre

Ide o čiastočne podpivničený, jednopodlažný rodinný dom so sedlovou strechou. Dom bol postavený a daný do užívania v roku 1933. V rokoch 1978, 1990, 2000 a 2010 prešiel čiastočnou rekonštrukciou vonkajších aj vnútorných častí.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V dome sa nachádzajú dve predsiene, kuchyňa, kúpeľňa s WC, schodisko a tri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 18,64 m2.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 128,29 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Dom je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú nad 1. PP betónové monolitické, prefabrikované a keramické s rovným podhľadom. Stropy sú nad 1. NP drevené trámové s rovným podhľadom. Schodisko v 1. PP tvorí liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Schodisko v 1. NP tvorí mäkké drevo bez podstupníc. Strecha je sedlová, krov tvoria hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov. Krytinu strechy tvorí ťažká škridlová krytina. Klampiarske konštrukcie strechy sú úplné z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit resp. omietka na báze umelých látok. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná omietka. V kúpeľni a v kuchyni pri sporáku je keramický obklad stien. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Podlahy obytných miestností tvoria palubovky, dosky, xylolite. Dlažby a podlahy ostatných miestností v 1. PP tvorí xylolit, palubovky, dosky. V 1. NP sú keramické dlažby. Vybavenie kuchyne v 1. NP tvorí plynový sporák, sporák na propán-bután, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové alebo plastové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí liatinová vaňa, umývadlo, vodovodné pákové nerezové batérie. WC je splachovacie bez umývadla. Zdrojom vykurovania sú lokálne - naftové a stáložiarne kachle. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového a kameninového potrubia. Elektroinštalácia je bez rozvádzačov v 1. PP svetelná, v 1. NP je svetelná aj motorická s elektrickým rozvádzačom s automatickým istením. V 1. NP je rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

2. Rodinný dom súp.č. 2 na parc. č. 444/4, k.ú. Veľké Leváre

Ide o jednopodlažný rodinný dom so sedlovou strechou. Dom bol postavený a daný do užívania v roku 1933. V roku 2010 prešiel čiastočnou rekonštrukciou.  

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V dome sa nachádza predsieň, komora, kúpeľňa s WC a tri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 83,4 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izoláciou s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy sú úplné z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí škrabaný brizolit resp. omietka na báze umelých látok. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápenná omietka. V kúpeľni je keramický obklad stien. Dvere sú hladké plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné podlahy a podlahy ostatných miestností tvorí keramická dlažba. V kúpeľni je vaňa plastová rohová, alebo s vírivkou, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie. WC je splachovacie bez umývadla. Zdrojom vykurovania sú lokálne - naftové a stáložiarne kachle. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového a kameninového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s elektrickým rozvádzačom s automatickým istením. Vyhotovené sú vnútorné rozvody plynu, rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.