Dražba rozostavaného rodinného domu v Rožňavskom Bystrom Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.07.2022 09:00
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina Hotela TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
11.07.2022 10:00
Druhá obhliadka:
25.07.2022 10:00
Najnižšie podanie:
22 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
22 000 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Rožňava
Obec:
Rožňavské Bystré
Katastrálne územie:
Rožňavské Bystré
Ulica:
Rožňavské Bystré 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: Rožňavské Bystré, katastrálne územie: Rožňavské Bystré, zapísané v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 150, a to konkrétne:

  • Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 46/3 o výmere 233 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 46/1 o výmere 1411 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 46/2 o výmere 447 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 46/3 o výmere 233 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla, katastrálne územie Rožňavské Bystré

Ide o samostatne stojaci rozostavaný rodinný dom postavený v zástavbe rodinných domov v štádiu rozostavanosti hrubá stavba. Rozostavaný rodinný dom je prízemný bez podpivničenia. Strecha je plochá bez krytiny, iba osadená lepenka na streche. Vzhľadom na poveternostné vplyvy a vzhľadom k tomu, že dom je prakticky bez krytiny, dochádza k zamokreniu obvodového muriva a jeho značnému zvetrávaniu.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie pozostáva zo zádveria, jedálne s obývacou izbou, kuchyne, samostatného WC, chodby, kúpeľne, chodby a troch izieb ako TM.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 240,97 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je nepodpivničená do 50 cm s chýbajúcou povrchovou úpravou z omietky. Obvodové murivo je zo siporexu s nameranou hrúbkou 49 cm, u TM je murivo iba do výšky ½. Deliace konštrukcie sú siporexové. Krovná konštrukcia domu je pultová nad 10 stupňov, chýba však zateplenie ako aj podbitie krovnej konštrukcie ako i pultového krovu. Okná sú osadené plastové. Podlahy tvorí iba podkladný betón. U krovovej konštrukcie je položená vodotesná fólia, u ktorej chýba oplechovanie krovnej konštrukcie, voda sa dostáva i pod fóliu a tak dochádza k zatekaniu do interiéru ako i narušeniu doskového záklopu. Táto nedokončenosť i s chýbajúcimi klampiarskymi konštrukciami je najväčším problémom, pretože dochádza v spádovej časti krovnej konštrukcie k zatekaniu  muriva zo strechy a následnému vlhnutiu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom nedokončenom stave.