Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Bánov, okres Nové Zámky! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Bánov
Katastrálne územie:
Bánov
Ulica:
Richtárska 1597/11
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Bánov, katastrálne územie: Bánov, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4254, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1597 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3193/43 o výmere 121 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/14 o výmere 1262 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/22 o výmere 453 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/40 o výmere 22 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/43 o výmere 121 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3193/49 o výmere 825 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).