Dražba rodinného domu v Šamoríne! Prvá (v sídle dražobníka) Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
01.08.2022 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
13.07.2022 10:45
Druhá obhliadka:
27.07.2022 10:45
Najnižšie podanie:
147 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
147 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Šamorín
Katastrálne územie:
Mliečno
Ulica:
Brečtanová ulica 406/18
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Šamorín, katastrálne územie: Mliečno, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1098, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 406 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 214/51 o výmere 98 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 214/17 o výmere 202 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 214/51 o výmere 98 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 406, katastrálne územie Mliečno

Predmetom dražby je rodinný dom situovaný v zastavanom území mesta Šamorín. Jedná sa o podpivničený dom s dvomi nadzemnými podlažiami a pultovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2001. Od centra mesta je lokalita vzdialená cca 2 km.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom pozostáva zo 4 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je WC, kuchyňa, kúpeľňa, garáž, zádverie, technická miestnosť/komora, schodisko a pivnica.

Zastavaná plocha 1.PP je 77,8 m2.

Zastavaná plocha 1.NP je 96,38 m2.

Zastavaná plocha 2.NP je 77,8 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Zvislé nosné konštrukcie 1.PP sú z monolitického betónu, 1.NP a 2.NP je murované z iných materiálov v skladovej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Na 2.NP sú stropy s rovným podhľadom, drevené trámové. Krovy sú hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov, krytina strechy je lepenkový šindel. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.