Pripravujeme dražbu rodinného domu vo Vlčanoch Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Vlčany
Katastrálne územie:
Vlčany
Ulica:
Vlčany 1391
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obec: Vlčany, katastrálne územie: Vlčany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1155, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1391 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 3141/75 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3141/18 o výmere 437 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3141/54 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3141/75 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.