Dražba rodinného domu vo Vlčanoch Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.09.2022 12:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
18.08.2022 08:30
Druhá obhliadka:
05.09.2022 08:30
Najnižšie podanie:
17 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
17 600 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Šaľa
Obec:
Vlčany
Katastrálne územie:
Vlčany
Ulica:
Vlčany 1391
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obec: Vlčany, katastrálne územie: Vlčany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1155, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1391 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 3141/75 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3141/18 o výmere 437 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3141/54 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 3141/75 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č.1391, k.ú. Vlčany

Je situovaný v tichej ulici v zástavbe rodinných domov. Ide o nepodpivničený dom s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím. Do užívania bol daný približne v roku 1930. Dom je v zlom technickom stave, neudržiavaný. Strop na 1. NP je v časti prevalený, prítomné sú praskliny, vnútorné omietky sú poškodené. Dom je napojený na vodu z verejných sietí.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: jedna obytná miestnosť, kuchyňa, predsieň a sklad.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 60 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú kamenné bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha domu je sedlová, krov je väznicový sedlový s pálenou škridlovou jednodrážkovou krytinou. Úpravy vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná omietka. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením. Podlahu obytnej miestnosti tvorí drevená palubovka. V kuchyni je linoleum. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom, malým elektrickým ohrievačom vody a sporák na tuhé palivo.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi zlom stave vyžadujúcom si rozsiahlu rekonštrukciu vrátane prvkov dlhodobej životnosti.