Dražba rodinného domu vo Veľkom Šariši Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
08.09.2022 08:45
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne Hotela Bélier, Jarková 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
18.08.2022 08:30
Druhá obhliadka:
02.09.2022 08:30
Najnižšie podanie:
128 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
128 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Prešov
Obec:
Veľký Šariš
Katastrálne územie:
Veľký Šariš
Ulica:
Lúčna 987/6
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obec: Veľký Šariš, katastrálne územie: Veľký Šariš, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1210, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 987 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 2097/2 o výmere 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2097/1 o výmere 309 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 2097/2 o výmere 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 987, k. ú. Veľký Šariš

Ide o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku. Je napojený na ELI a verejný plynovod. Má možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod, ktoré sú vedené v krajnici cesty. Na pozemku je vybudovaná aj vlastná kopaná studňa. Do užívania bol daný v roku 1985. Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný s čiastočným podpivničením do 3/4 zastavanej plochy pod časťou domu zo severovýchodnej strany a bez obytného podkrovia.

 

Dispozičné riešenie:

V suteréne (1. PP) sa nachádza chodba so schodami do 1. NP, sklad s umiestnenou domácou vodárňou, sklad prístupný z vonkajšej časti dvora, práčovňa a kotolňa.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 74,10 m2.

V 1. NP, ktoré je výškovo posunuté o približne polovicu podlažia, sa v nižšej časti nachádza kuchyňa a garáž a v časti vyššej prístupnej po schodoch z garáže a z vonkajšej prednej časti dvora cez predložené schody sa nachádza zádverie, chodba, kúpeľňa, WC, izba, kuchyňa, komora a loggia orientovaná do záhrady.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 131,01 m2.

V zníženej časti 2. NP sa nachádzajú dve izby. Vo vyššej časti 2. NP sa nachádza chodba, kúpeľňa s WC a tri izby.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 124,45 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Murivo a deliace konštrukcie sú murované z tehál hr. 45 cm. Strop nad suterénom, v 1. NP a v 2. NP je železobetónový monolitický s rovným podhľadom. Strecha je plochá zateplená jednoplášťová s krytinou z pozinkovaného falcovaného plechu na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchové úpravy sú štukové omietky. Vonkajšia povrchová úprava fasády je pôvodná a tvorí ju brizolit. Vykurovanie je ústredné teplovodné s liatinovými radiátormi a plynovým stacionárnym kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne rodinného domu. Ohrev TÚV je riešený cez zásobníkový plynový ohrievač umiestnený v kotolni v suteréne. Okná sú pôvodné drevené zdvojené, ktoré sú doplnené vonkajšími plastovými roletami. Rozvod vody je zrealizovaný z pozinkovaného potrubia vrátane vodovodnej prípojky z vlastnej studne. Vodovod z verejnej siete nie je napojený. ELI v suteréne a v 1. NP je zrealizovaná rozvodmi 220 a 380 V, v 2. NP je ELI zrealizovaná rozvodmi 220 V. Rozvádzač ELI s automatickým istením je umiestnený v zádverí v 1. NP. Kanalizácia je zrealizovaná z PVC potrubia zaústená do vlastnej žumpy. Kúpeľne umiestnené v 1. NP a v 2 NP a práčovňa v suteréne s vybavením plechovou vaňou a umývadlom boli v čase obhliadky nefunkčné so zrealizovanými výsekami pre vodovod, neukončené bez nových rozvodov. Povrchová úprava stien kúpeľní a práčovne je z keramických obkladov do výšky 1,5 m a podlaha kúpeľne je z pôvodnej keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností v 1. NP a v 2. NP sú zrealizované prevažne z PVC na betónovom potere. Podlahy príslušenstva v 1. NP a v 2. NP sú zrealizované z keramickej dlažby. V dome sú umiestnené dve kuchyne v 1. NP vybavené kuchynskou linkou na báze dreva, ktorá je vybavená nerezovým drezom s kuchynskou stojankovou batériou. Obklad steny za kuchynskou linkou je keramický. Podlaha v kuchyniach je z PVC. Interiérové dvere sú pôvodné, hladké a dýhované na báze dreva plné a presklené do kovových zárubní. V 1. NP v obývacej izbe je umiestnený teplovzdušný kozub s uzatvoreným ohniskom. V čase znaleckej obhliadky bol dom odpojený od ELI a plynu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska budova na parc. č. 2097/1

Ide o drobnú stavbu využívanú ako sklad. Do užívania bola daná v roku 1987.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 17,10 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Stropy sú trámčekové s podhľadom. Krov je hambálkový. Krytinu strechy na krove tvoria azbestocementové vlnovky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Dvere sú drevené zvlakové. Okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave vyžadujúcom si však dokončenie rekonštrukčných prác.