Pripravujeme dražbu rodinného domu v Lysej pod Makytou Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Púchov
Obec:
Lysá pod Makytou
Katastrálne územie:
Lysá pod Makytou
Ulica:
Lysá pod Makytou 418
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Púchov, obec: Lysá pod Makytou, katastrálne územie: Lysá pod Makytou, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 537, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 418 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 736 o výmere 631 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 736 o výmere 631 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 737 o výmere 382 m2, druh pozemku: záhrada.