Opakovaná dražba rodinného domu v Zlatých Moravciach, NIŽŠIA CENA! Opakovaná 3D Vizualizácia

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
07.09.2022 09:45
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
18.08.2022 11:30
Druhá obhliadka:
05.09.2022 11:30
Najnižšie podanie:
86 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
115 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
3D vizualizácia:
Áno
Okres:
Zlaté Moravce
Obec:
Zlaté Moravce
Katastrálne územie:
Zlaté Moravce
Ulica:
Priemyselná 2200/9
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4018, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 2200 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“  č. 2829/72 o výmere 86 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2829/72 o výmere 86 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 2200 na parc. č. 2829/72, katastrálne územie Zlaté Moravce

Predmetom dražby je radový rodinný dom, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce, na rovinatom teréne. Rodinný dom má samostatný vstup z uličnej strany pozemku. Radový rodinný dom je situovaný na ulici Priemyselná 9 v zástavbe rodinných domov podobného charakteru. Je podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Podľa dostupných údajov bol daný do užívania v roku 1984. Rodinný dom je prístupný len cez parcelu č. 2829/130.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: garáž, kotolňa, sklad a chodba.

Zastavaná plocha 1.PP je 69,36 m2.

 

1.NP: predsieň, chodba, kuchyňa, WC, komora a jedna obytná miestnosť.

Zastavaná plocha 1.NP je 85,68 m2.

 

2.NP: tri obytné miestnosti, chodba a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 2.NP je 85,68 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé obvodové konštrukcie murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 30 cm do 40 cm. Stropné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom. Deliace priečky sú tehlové. Strecha je plochá, jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšiu úpravu fasády tvorí škrabaný brizolit. Okná sú plastové s interiérovými žalúziami. Interiérové dvere sú na báze dreva v oceľových zárubniach. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka. V kuchyni je nerezový drez a digestor. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo. V samostatnom WC je keramická WC misa s horným splachovaním a umývadielko. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie je zabezpečené splynovacím kotlom na tuhé palivo. Ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

 

3D VIZUALIZÁCIU PREDMETU DRAŽBY ZÍSKATE PO NAČÍTANÍ QR KÓDU ULOŽENÉHO VO FOTODOKUMENTÁCII ALEBO KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ: https://livetour.istaging.com/94589842-a9bb-47ae-9337-1baa2ab5c5f6