Pripravujeme dražbu rodinného domu v Čiernych Kľačanoch, okres Zlaté Moravce! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Zlaté Moravce
Obec:
Čierne Kľačany
Katastrálne územie:
Čierne Kľačany
Ulica:
Hlavná 132/31
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Čierne Kľačany, katastrálne územie: Čierne Kľačany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 146, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 132 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/30 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • dvojgaráž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/32 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/33 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/31 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/11 o výmere 308 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/12 o výmere 362 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/30 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/31 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/32 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/33 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).