Dražba rodinného domu v Čiernych Kľačanoch, okres Zlaté Moravce! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.09.2022 09:00
Miesto dražby:
veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
18.08.2022 12:15
Druhá obhliadka:
05.09.2022 12:15
Najnižšie podanie:
68 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
68 900 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Zlaté Moravce
Obec:
Čierne Kľačany
Katastrálne územie:
Čierne Kľačany
Ulica:
Hlavná 132/31
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Čierne Kľačany, katastrálne územie: Čierne Kľačany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 146, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 132 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/30 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • dvojgaráž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/32 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/33 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1596/31 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/11 o výmere 308 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/12 o výmere 362 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/30 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/31 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/32 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1596/33 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 132, katastrálne územie Čierne Kľačany

Predmetom dražby je samostatne stojaci čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a neobytným podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania podľa Potvrdenia obce Čierne Kľačany č. 222/2013 zo dňa 20.6.2013 v roku 1960. V roku 1974 bola zrealizovaná prístavba a rekonštrukcia domu (nová kúpeľňa a WC, oprava krovu, výmena strešnej krytiny, nové klampiarske konštrukcie a fasádne omietky, obklady, dlažby, podlahy, okná a elektroinštalácia). Rodinný dom je napojený na inžinierske siete - voda, NN, plyn a kanalizácia do žumpy.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: pivnica.

Zastavaná plocha 1.PP je 18,29 m2.

 

1.NP: predsieň, chodba, kuchyňa, špajza, sklad, komora, kúpeľňa, WC, schodisko a tri obytné miestnosti.

Zastavaná plocha 1.NP je 154,33 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Dom je založený na základových pásoch z prostého betónu. Obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú z monolitického betónu, obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm, obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia nie sú opatrené vrstvou zvislej hydroizolácie. Priečky a deliace konštrukcie sú v celom dome zhotovené z plných pálených tehál. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC. Stropy nad 1. podzemným podlažím sú monolitické a strop nad 1.NP je s rovným podhľadom, drevený trámový. Schody vedúce z 1. nadzemného podlažia do 1. podzemného podlažia sú železobetónové, monolitické, s povrchom z cementovej mazaniny. Strecha domu je sedlová s dreveným krovom. Krytina strechy je zhotovená z pôvodných dvojdrážkových pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené tiež z pozinkovaného plechu. Okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Dvere sú na báze DT v oceľových zárubniach – hladké plné alebo zasklené. V rodinnom dome sa nachádza rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja z pozinkovaného potrubia, svetelná a motorická elektroinštalácia a plastové potrubie kanalizácie smerujúce do žumpy. Dom je napojený na elektrinu, vodu a plyn z verejných zdrojov, odkanalizovaný je do žumpy.

 

2. Dvojgaráž bez súpisného čísla na parc. č. 1596/32

Ide o samostatne stojaci nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Objekt je užívaný ako dvojgaráž. Založený je na betónových základoch. Steny objektu sú murované z pálených tehál hr. 30 cm. Zastrešenie a strop sú drevené, krytina strechy je obyčajná dvojdrážková. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolit, úpravu vnútorných povrchov vápenná omietka hladká. Okná sú drevené, vráta sú drevené otváravé. Podlaha je hrubá betónová. V objekte je rozvod elektroinštalácie. Dvojgaráž bola daná do užívania v roku 1974.

Zastavaná plocha 1.NP dvojgaráže je 44,55 m2.

 

3. Hospodárska budova bez súpisného čísla na parc. č. 1596/33

Ide o jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Užívaný je ako sklad náradia. Založený je na betónových základových pásoch. Steny sú murované z pálených tehál hr. 30 cm. Zastrešenie a strop sú drevené, krytina strechy je z pálenej škridle. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolit, úpravu vnútorných povrchov vápenná omietka hladká. Okná sú drevené, dvere sú rámové s výplňou. Podlahu tvorí cementový poter. V objekte je lokálne vykurovanie na tuhé palivá. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 2003.

Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy je 12,08 m2.

 

4. Hospodárska budova bez súpisného čísla na parc. č. 1596/31

Ide o jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Užívaný je ako sklad náradia. Založený je na betónových základových pásoch. Steny sú murované z pálených tehál hr. 30 cm. Zastrešenie a strop sú drevené, krytina strechy je z pálenej škridle. Úpravu vonkajších povrchov tvorí brizolit, úpravu vnútorných povrchov vápenná omietka hladká. Okná sú drevené, dvere rámové s výplňou. Podlahu tvorí cementový poter. V objekte je lokálne vykurovanie na tuhé palivá. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 2003.

Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy je 12,71 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.