Pripravujeme dražbu bytu v Prešove na Budovateľskej ul.! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Prešov
Obec:
Prešov
Katastrálne územie:
Prešov
Ulica:
Budovateľská 3600/42
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 13001, a to konkrétne:

  • byt č. 10 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu so súpisným číslom 3600, vchod: 42 v Prešove (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5190 o výmere 682 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 42/2171 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).