Opakovaná dražba rodinného domu vo Vydranoch Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
25.08.2022 09:30
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
05.08.2022 11:15
Druhá obhliadka:
22.08.2022 11:15
Najnižšie podanie:
70 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
94 300 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Vydrany
Katastrálne územie:
Vydrany
Ulica:
Vydrany 245
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec: Vydrany, katastrálne územie: Vydrany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 203, a to konkrétne:

  • BUDOVA ATU so súpisným číslom 245 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 796/6 o výmere 810 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 796/6 o výmere 810 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Budova ATU so súpisným číslom 245, kat. územie Vydrany

Ide o samostatne stojaci prízemný rodinný dom, podpivničený bez využitého podkrovia. Pôvodná stavba z roku 1975 bola postavená pre potreby telekomunikácií ako prevádzková budova. Následne v roku 2003 bola budova prestavaná na rodinný dom s jednou bytovou jednotkou. V dome bola vykonaná rekonštrukcia. V rámci rekonštrukcie boli vymenené prvky krátkodobej a dlhodobej životnosti, vymenené boli okná, podlahy v kúpeľni a v kuchyni. V roku 2008 bola zrealizovaná prístavba a prestavba. Dom je napojený na verejný rozvod plynu, vodovod a NN. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: chodba, dve izby, kuchyňa, kotolňa a sklad.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 167,50 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, predsieň, hala, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa, WC a tri izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 199,50 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na betónových základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná obvodová konštrukcia je murovaná z tehál hrúbky 450 mm. Prístavba je realizovaná z blokov. Priečky sú murované z tehál 150 - 300 mm. Stropná konštrukcia nad suterénom a prízemím je prefabrikovaná. Celý rodinný dom je zastrešený stanovou strechou s obyčajnou pálenou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky stien sú brizolitové. Podlahy sú nové s nášľapnou vrstvou z veľkoplošnej laminátovej podlahy v obytných miestnostiach a z keramickej dlažby na chodbe, v kuchyni a v kúpeľni. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou batériou, plynovým kombinovaným sporákom. V kúpeľni je keramický obklad stien, keramické umývadlo, plastová rohová vaňa a pákové batérie. Vo WC je keramická WC kombi misa so spodnou nádržkou. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú plastové. Dvere sú drevené hladké plné aj presklené v oceľových zárubniach. Vykurovanie je ústredné plynové, kotlom so zásobníkom TÚV. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.