Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Čiernej Vode Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
59 700 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
79 500 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Čierna Voda
Katastrálne územie:
Čierna Voda
Ulica:
Čierna Voda 204
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec: Čierna Voda, katastrálne územie: Čierna Voda, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 59, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 204 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 211 o výmere 835 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 211 o výmere 835 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 204, kat. územie Čierna Voda

Ide o samostatne stojaci, nepodpivničený rodinný dom. Do užívania bol daný v roku 1960.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: veranda, päť obytných miestností a kúpeľňa.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 119 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové pásy sú betónové. Steny sú murované prevažne z tehly. Strecha je valbová, krov je drevený. Krytinu tvoria azbestocementové šablóny na latách. Stropné konštrukcie sú z drevených trámov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú novšie tenkovrstvové. Vnútorné omietky sú hladké vápenné. Okná boli v rámci čiastočnej modernizácie po roku 2008 vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, doplnené interiérovými horizontálnymi hliníkovými žalúziami a čiastočne z južnej dvornej strany vonkajšími plastovými roletami. Vonkajšie dvere sú plastové. Interiérové dvere sú drevené. Vykurovanie je lokálne tromi plynovými kachľami Gamat. Dom je zásobený vodou z vlastnej narážanej studne, napojenej na domácu vodárničku inštalovanú v podzemnej časti vedľajšej stavby skladov. Ohrev úžitkovej vody je v kúpeľni zásobníkovým ohrievačom. Kanalizácia je napojená na žumpu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Konštrukčné prvky a zariaďovacie predmety sú štandardné.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Sklady

Tesne pri rodinnom dome je postavená stavba pozostávajúca z dvoch skladov. Do užívania boli dané v roku 1968.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie pozostáva z jednej miestnosti na účel skladovania.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 12 m2.

1. nadzemné podlažie pozostáva z dvoch miestností slúžiacich na skladovanie a krytej terasy.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 33,35 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Steny sú murované z betónových tvárnic. Strecha je plochá, pokrytá asfaltovými natavovanými pásmi. Vonkajšie omietky sú čiastočne obnovené. Vnútorné omietky sú hrubé vápenné. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia. Podzemná časť je pod časťou pôdorysu, prístupná cez otvor v podlahe jedného zo skladov pomocou kovového rebríka. Obvodové nosné murivo a strop sú z monolitického betónu.

 

2. Letná kuchyňa

Na stavbu skladov nadväzuje letná kuchyňa. Do užívania bola daná v roku 1982. Pozostáva z letnej kuchyne, špajze a skladu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 35,96 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Steny sú murované z pórobetónových tvárnic. Strecha je plochá. Krytina je z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je obnovená. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia. Vybavenie je štandardné. Letná kuchyňa je napojená na vodu, kanalizáciu a plyn. Kúrenie je plynovými kachľami.

 

3. Hospodárska stavba

Ide o samostatne stojacu stavbu umiestnenú vo dvore. Do užívania bola daná v roku 2003.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 52,5 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Je murovaná z tehál a betónových tvárnic so sedlovou strechou, krov je drevený, krytinu tvoria pálené škridle, vonkajšia omietka je hrubá vápenná zdrsnená, vnútorné omietky sú vápenné hrubé, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, dispozičné pozostáva z maštale a kurína, podlahy sú hrubé betónové, vráta drevené, okná drevené jednoduché, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.