Dražba prevádzkového areálu v Dunajskej Strede Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
01.08.2022 10:15
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
13.07.2022 12:00
Druhá obhliadka:
27.07.2022 12:00
Najnižšie podanie:
627 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
627 000 €
Dražobná zábezpeka:
40 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda
Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Ulica:
Nová Osada 22
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, katastrálne územie: Dunajská Streda, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7467, a to konkrétne:

 • vrátnica so súpisným číslom 6367 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 3401/13 o výmere 204 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • vyb.krmnych zmesi so súpisným číslom 6368 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 3401/19 o výmere 896 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • sklad so súpisným číslom 6369 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 3401/21 o výmere 382 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • hala príjmu a granulácie slamy so súpisným číslom 6370 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 3401/23 o výmere 1004 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • prístrešok so súpisným číslom 6371 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 3401/22 o výmere 320 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 3401/13 o výmere 204 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 3401/19 o výmere 896 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 3401/20 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 3401/21 o výmere 382 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 3401/22 o výmere 320 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 3401/23 o výmere 1004 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra “C“ č. 3401/28 o výmere 3732 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Vrátnica so súpisným číslom 6367 na parc. č. 3401/13, kat. územie Dunajská Streda

Ide o jednopodlažnú nepodpivničenú stavbu, ktorá slúži ako vrátnica s administratívno - sociálnym zázemím zvlášť pre ženy a mužov. Do užívania bola daná v roku 1982.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 189,11 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú pásové betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosný systém je murovaný z plynosilikátových panelových dielcov. Výplňové murivo je z pórobetónových panelov. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Fasáda je brizolitová. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Podlahy sú z PVC, sociálne zázemie má keramickú podlahu. Dvere sú plné drevené. Vstupné dvere a okná sú plastové s izotermickými sklami. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická s ističmi. Vykurovanie je ústredné peletovacou pecou, radiátory sú panelové. Teplá voda je riešená elektrickými bojlermi. Sociálne zariadenia sú so štandardnou výbavou. V kuchynke je bežná linka s nerezovým drezom a nerezovou výtokovou armatúrou.

 

2. Hala príjmu a granulácie slamy so súpisným číslom 6370 na parc. č. 3401/23, kat. územie Dunajská Streda

Ide o prízemnú stavbu, ktorá súžila na učel zriadenia. V čase znaleckej obhliadky bola po rozsiahlom požiari značne poškodená. Značne je deformovaný teplom aj nosný kovový skelet. Do užívania bola daná v roku 1985.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 911,34 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosný systém tvorí kovový skelet ošetrený náterom. Strešná konštrukcia je kovová. Strecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Stavba je bez okien a dverí, výplň pozdĺžneho obvodového plašťa bola prevažne z pozinkovaného plechu. Elektrická inštalácia nie je osadená.

 

3. Prístrešok so súpisným číslom 6371 na parc. č. 3401/22, kat. územie Dunajská Streda

Ide o prízemnú stavbu, ktorá súžila na učel zriadenia. Do užívania bol daný v roku 1985.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 306,84 m2.

 

 

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosný systém tvorí kovový skelet. Strešná konštrukcia je kovová. Strecha je sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Stavba je bez okien a dverí. Výplň pozdĺžneho obvodového plášťa bola prevažne z pozinkovaného plechu. Elektrická inštalácia nie je osadená.

 

4. Výroba kŕmnych zmesí so súpisným číslom 6368 na parc. č. 3401/19, kat. územie Dunajská Streda

Pozostáva konštrukčne a prevádzkovo z troch častí: výrobnej, skladovacej a energetickej.

 

Výrobňa kŕmnych zmesí

Je členená na päť podlaží. Do užívania bola daná v roku 1982.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 286,75 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 286,75 m2.

Zastavaná plocha 3. nadzemného podlažia je 286,75 m2.

Zastavaná plocha 4. nadzemného podlažia je 286,75 m2.

Zastavaná plocha 5. nadzemného podlažia je 286,75 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosný systém tvorí kovový skelet ošetrený náterom. Stĺpy sú osadené do betónových kotevných roštov. Opláštenie je z vlnitého plechu so zateplením. Strecha je pultová z oceľových profilov. Krytina je z vlnitého plechu so zateplením. Podlaha na prízemí je betónová, ostatné podlahy sú kovové s protišmykovou úpravou. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická. Okná sú jednoduché kovové s drôtosklom. Osadený je bleskozvod.

 

Skladovacia časť

Skladovacia časť výrobne kŕmnych zmesí je členená na tri podlažia. Do užívania bola daná v roku 1982.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 435 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 435 m2.

Zastavaná plocha 3. nadzemného podlažia je 75 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosný systém tvorí kovový skelet ošetrený náterom. Stĺpy sú osadené do železobetónových pásov. Opláštenie je z vlnitého plechu so zateplením. Strecha je pultová z oceľových profilov. Krytina je z vlnitého plechu so zateplením. Podlaha na prízemí je betónová, ostatné podlahy sú kovové s protišmykovou úpravou. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická. Okná sú jednoduché kovové s drôtosklom. Osadený je bleskozvod.

 

Časť elektrorozvodne

Elektrorozvodňa výrobne kŕmnych zmesí je členená na dve podlažia. Do užívania bola daná v roku 1982.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 93,31 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 93,31 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosný systém tvorí kovový skelet ošetrený náterom. Stĺpy sú osadené do železobetónových pásov. Opláštenie je zo siporexových panelov ošetrených nástrekom. Strecha je pultová z oceľových profilov. Krytina je z vlnitého plechu so zateplením. Podlaha na prízemí je betónová, ostatné podlahy sú kovové s protišmykovou úpravou. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická. Dvere a vráta sú plné plechové. Osadený je bleskozvod.

 

5. Sklad so súpisným číslom 6369 na parc. č. 3401/21, kat. územie Dunajská Streda

Pozostáva konštrukčne a prevádzkovo z dvoch častí: skladovacej a energetickej.

 

Skladovacia časť

Je členená na štyri podlažia. Do užívania bola daná v roku 1982.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 302,42 m2.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 302,42 m2.

Zastavaná plocha 3. nadzemného podlažia je 302,42 m2.

Zastavaná plocha 4. nadzemného podlažia je 55,64 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosný systém tvorí kovový skelet (kruhové stĺpy) ošetrené náterom. Stĺpy sú osadené do betónových kotevných roštov. Opláštenie je z vlnitého plechu bez zateplenia. Strecha je sedlová z oceľových profilov. Krytina je z vlnitého plechu bez zateplenia. Podlaha na prízemí je betónová, ostatné podlahy sú kovové s protišmykovou úpravou. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická. Okná sú jednoduché kovové s drôtosklom. Osadený je bleskozvod.

 

 

Časť elektrorozvodne

Dispozične je riešená ako dvojpodlažná stavba. Do užívania bola daná v roku 1982.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 68,91 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosný systém tvorí kovový skelet ošetrený náterom. Stĺpy sú osadené do železobetónových pásov. Opláštenie je zo siporexových panelov ošetrených nástrekom (fasáda). Strecha je pultová z oceľových profilov. Krytina je z vlnitého plechu so zateplením. Podlaha na prízemí je betónová, ostatné podlahy sú kovové s protišmykovou úpravou. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická. Dvere a vráta sú plné plechové. Osadený je bleskozvod.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.