PO DOHODE SO ZÁUJEMCOM pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu s garážou v Lučenci! NAJNIŽŠIA CENA! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
27 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
54 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Lučenec
Katastrálne územie:
Lučenec
Ulica:
Lúčna 1037/18
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec, zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3511, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1037 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 4217/1 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • garáž so súpisným číslom 1037 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 4217/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 4217/1 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 4217/2 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 4217/3 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 1037, ul. Lúčna, katastrálne územie Lučenec

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanom území obce Lučenec v lokalite samostatne stojacich a radových domov s prístupom po asfaltovej komunikácií - ul. Lúčna. Dom je zrealizovaný ako jednopodlažný bez suterénu a bez obytného podkrovia. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky so zanedbanou údržbou v exteriérovej časti domu. Dom bol vybudovaný a daný do užívania v roku 1957. V roku 1988 a v roku 2005 bola realizovaná rekonštrukcia interiéru.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.NP: chodba, dve izby, kuchyňa, špajza a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 1.NP je 83,69 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Murivo domu je z plných pálených tehál hr. 450 mm, priečky v dome sú tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Z 1.NP je vstup do pôjdneho priestoru dreveným rebríkom. Dvere sú rámové s výplňou na báze dreva, osadené do drevených zárubní. Okná sú vymenené - plastové EURO s izolačným dvojsklom. Podlahy obytných miestnosti tvoria plávajúce laminátové podlahy, podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby. Vykurovanie domu sa predpokladá lokálne gamatkami. Elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody v dome je zabezpečený zo zásobníkového ohrievača umiestneného v kúpeľni domu. Kanalizácia je zrealizovaná z PVC potrubia, zaústená do verejnej kanalizácie. V 1.NP je umiestnená kúpeľňa vybavená plechovou vaňou, umývadlom a splachovacím WC. Strecha je na základe obhliadky z ulice pôvodná sedlová, pokrytá obyčajnou pálenou dvojdrážkovou škridlou na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, v čase obhliadky poškodené koróziou. Fasáda domu je zo striekaného brizolitu, ktorá je na mnohých miestach opadaná a poškodená.

 

2. Garáž súpisné číslo 1037

Ide o samostatne stojacu garáž, ktorú tvorí jedna miestnosť s prístupom z miestnej komunikácie. V čase obhliadky bola garáž pravdepodobne nevyužívaná. Základy sú bez podmurovky, sú tu iba základové pásy. Strecha je plochá pozinkovaná.

Zastavaná plocha 1.NP garáže je 23,45 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.