Dražba veľkého rodinného domu v Tepličke nad Váhom Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
31.05.2022 14:15
Miesto dražby:
miestnosť č. 32 na 2. poschodí, DOM ODBOROV, spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
13.05.2022 14:30
Druhá obhliadka:
26.05.2022 14:30
Najnižšie podanie:
167 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
167 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Žilina
Obec:
Teplička nad Váhom
Katastrálne územie:
Teplička nad Váhom
Ulica:
Za Jarkom 192/4
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obec: TEPLIČKA NAD VÁHOM, katastrálne územie: Teplička nad Váhom, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3691, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 192 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 215/1 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parcely registra “C“ č. 215/2 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 213 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 214 o výmere 581 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 215/1 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 215/2 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 192, kat. územie Teplička nad Váhom

Dom je situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov. Ide o murovaný dom s podzemným podlažím, nadzemným podlažím a podkrovím. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. Rodinný dom bol postavený v dvoch etapách. Pôvodný dom bol postavený v roku 1940 a obsahoval suterén, prízemie a neobytné podkrovie. V roku 2012 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia prízemia, prístavba a nadstavba domu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: schodiskový priestor, kotolňa a tri miestnosti využívané ako sklady.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 113,4 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: krytý vstup, zádverie so schodiskom do podkrovia, chodba, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa a dve izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 133,07 m2.

1. podkrovie tvorí: schodiskový priestor, chodba, kúpeľňa, WC a dve izby.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 137,4 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom. Schodisko má cementový poter. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky na báze umelých látok. Obklady fasád tvorí umelý kameň. Dvere sú zvlakové. Okná sú jednoduché drevené. Podlahy tvoria dlažby a cementový poter. V kúpeľni je umývadlo a vodovodná batéria. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je zásobníkový elektrický ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná bez rozvádzačov.

 

1. nadzemné podlažie

Základy sú betónové s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie tvorí sendvičová konštrukcia. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom. Schodisko tvorí tvrdé drevo. Krovy strechy sú väznicové sedlové. Krytiny strechy na krove sú škridlové ťažké. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky na báze umelých látok. Obklady fasád tvorí umelý kameň. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC a kuchyne. Dvere sú plné a zasklené dyhované. Okná sú plastové s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) sú veľkoplošné laminátové parkety. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kuchyni je elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, odsávač pár a drezové nerezové umývadlo. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné pákové nerezové batérie so sprchou a pákové nerezové batérie. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Vyhotovený je tiež kozub s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie je ústredné. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná bez rozvádzačov. Vyhotovený je bleskozvod. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

 

2. nadzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie tvorí sendvičová konštrukcia. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne a WC. Dvere sú plné a zasklené dyhované. Okná sú plastové s trojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria veľkoplošné laminátové parkety. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. V kúpeľni je plastová rohová vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou, pákové nerezové vodovodné batérie s ovládaním uzáveru sifónu umývadla a pákové nerezové vodovodné batérie. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Vykurovanie je ústredné. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Elektroinštalácia je svetelná bez rozvádzačov.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Hospodársky objekt na parc. č.213

Je využívaný ako humno resp. stodola. Do užívania bol daný v roku 1927, približne v roku 1965 bola na objekte osadená nová krytina a vymenené drevené výplne obvodových stien a vráta. Objekt nie je podpivničený a prekrytý je šikmou sedlovou strechou.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 111,28 m2.

 

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Objekt je založený na základových pásoch a pätkách z prostého betónu a podkladnom betóne bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria železobetónové monolitické stĺpy 500/500 m. Obvodové steny objektu sú vyhotovené z drevených stĺpov s jednostranným dreveným obitím. Strop je vyhotovený len v časti stavby a je drevený trámový bez podhľadu. Podlaha v objekte je hrubá betónová. Dvere a vráta sú drevené zvlakové. Okenné otvory nie sú vyhotovené. Nosnú časť strechy predstavuje drevený krov s krytinou z pálenej jednodrážkovej škridle na latovaní. Klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. V objekte, s výnimkou elektroinštalácie, nie sú vyhotovené vnútorné rozvody inžinierskych sietí.

 

2. Hospodársky objekt na parc.č.215/1

Ide o murovanú jednopodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu. Do užívania bola daná v roku 1906. Pozostáva zo schodov a troch skladov.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 53,35 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové. Podmurovka je betónová. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly. Stropy sú klenuté do oceľových nosníkov. Krytina na plochých strechách je z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú dvojité drevené. Podlahy tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je len svetelná s poistkovými automatmi.

 

3. Prístrešok pre parkovanie

Stojí na par. č. 214 pri rodinnom dome. Ide o jednopodlažnú stavbu drevenej nosnej konštrukcie obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Pozostáva z priestoru určeného na parkovanie dvoch osobných áut. Do užívania bol daný v roku 2014.

Zastavaná plocha prístrešku je 26,79 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi. Zvislé nosné konštrukcie tvoria iba stĺpiky. Krov je väznicový stanový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov predstavuje napustenie impregnáciou. Podlahy sú betónové dlaždice. Elektroinštalácia je len svetelná s poistkovými automatmi.

 

4. Krytá terasa

Je postavená na parc. č. 215/2 pri severnej fasáde rodinného domu. Ide o jednopodlažnú stavbu drevenej nosnej konštrukcie obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Do užívania bola daná v roku 2012.

Zastavaná plocha krytej terasy je 13,57 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi. Zvislé nosné konštrukcie tvoria iba drevené stĺpiky. Krov je pultový. Krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov predstavuje napustenie impregnáciou. Podlahy tvorí cementový poter.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.