Dražba rodinného domu v obci Hrhov, okres Rožňava! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
31.05.2022 09:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
09.05.2022 08:00
Druhá obhliadka:
30.05.2022 08:00
Najnižšie podanie:
98 900 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
98 900 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Rožňava
Obec:
Hrhov
Katastrálne územie:
Hrhov
Ulica:
Hrhov 381
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rožňava, obec: Hrhov, katastrálne územie: Hrhov, zapísané v evidencii Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor,

(i)           na liste vlastníctva č. 1022, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 381 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 475/2 o výmere 500 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 475/2 o výmere 500 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby I“),

(ii)          na liste vlastníctva č. 1010, a to konkrétne:

  • pozemok parcely registra „C“ č. 475/1 o výmere 1188 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 381, kat. územie Hrhov

Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Hrhov, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov na okraji obce v jej juhozápadnej časti. Rodinný dom bol vybudovaný a daný do užívania v roku 1991. Predmet dražby je ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI, verejné rozvody zemného plynu, verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Je riešený ako jednopodlažný s podpivničením a obytným podkrovím nad polovicou domu.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.PP: garáž , chodba, práčovňa, kotolňa a pivnica.

Zastavaná plocha 1.PP je 109,01 m2.

 

1.NP: zádverie, hala, chodba, kuchyňa, špajza a WC (na úrovni +-0) a obývacia izba, hala, izba, WC a kúpeľňa (na úrovni +1,3).

Zastavaná plocha 1.NP je 136,45 m2.

 

Podkrovie: chodba a tri izby.

Zastavaná plocha podkrovia je 74,34 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby je samostatne stojaci čiastočne podpivničený murovaný dom z porobetónových tvárnic s jedným nadzemným podlažím riešeným na dvoch výškových úrovniach a s podkrovím nad polovicou zastavanej plochy. Fasáda je zrealizovaná z brizolitovej omietky. Je prístupný z miestnej komunikácie s asfaltovým povrchom. Podzemné podlažie je osadené do terénu v priemernej hĺbke do 1 m so zvislou izoláciou proti vode. Murivo domu je z porobetónových tvárnic hr. 400 mm, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy nad suterénom a 1.NP sú monolitické železobetónové s rovným podhľadom, strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom. Schody sa predpokladajú monolitické železobetónové s povrchom z keramickej dlažby (suterén - 1.NP) a schody do podkrovia železobetónové monolitické s povrchom z tvrdého dreva. Dvere sú hladké a dyhované na báze dreva, osadené do kovových zárubní, okná sú zdvojené drevené. Podlahy obytných miestnosti sú plávajúce laminátové, podlahy ostatných miestností sú z keramickej dlažby. Vykurovanie sa predpokladá ústredné s oceľovými panelovými radiátormi a zdrojom tepla - plynovým stacionárnym kotlom v kombinácii s kotlom na tuhé palivo. Elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zásobníkového ohrievača umiestneného v suteréne domu. Garážové vráta sú otváracie s drevenou výplňou a presklením v kovovom ráme. Kanalizácia je zrealizovaná z PVC potrubia. V suteréne je umiestnená práčovňa vybavená plechovou vaňou a umývadlom. V suteréne je umiestnené aj samostatné WC. V 1.NP je umiestnená kúpeľňa vybavená plechovou vaňou, sprchovacím kútom a umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sa predpokladajú z keramických obkladov do výšky stropu, je tu podlaha z keramickej dlažby. V 1.NP je umiestnené aj samostatné WC vybavené WC misou kombi.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska budova

Hospodárska budova je umiestnená za domom v zadnej severnej časti dvora na parcelách č. 475/1 a 475/2. Bola daná do užívania v roku 1991.

Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy je 70,2 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.