Dražba rodinného domu v obci Smolenice (okres Trnava) Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.05.2022 08:45
Miesto dražby:
kaviareň na 1. poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
09.05.2022 17:00
Druhá obhliadka:
23.05.2022 17:00
Najnižšie podanie:
75 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
75 100 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trnava
Obec:
Smolenice
Katastrálne územie:
Smolenická Nová Ves
Ulica:
Obrancov mieru 198/69
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trnava, obec: SMOLENICE, katastrálne územie: Smolenická Nová Ves, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor:

  1.  na liste vlastníctva č. 488, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 198 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 78 o výmere 109 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 78 o výmere 109 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

  1. na liste vlastníctva č. 1757, a to konkrétne spoluvlastnícky podiel ½ na:
  • pozemku parcely registra “C“ č. 80 o výmere 334 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemku parcely registra “C“ č. 81 o výmere 482 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemku parcely registra “C“ č. 82 o výmere 569 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 198, kat. územie Smolenická Nová Ves

Dom je situovaný v zastavanom území obce. Ide o nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Do užívania bol daný v medzivojnovom období (1920). V rokoch 2000 – 2002 bol zrekonštruovaný a bola zrealizovaná nadstavba (obytné podkrovie). Dom je napojený na verejný rozvod elektriny. Kanalizácia je zaústená do ČOV. Zdrojom vody je studňa.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: jedna obytná miestnosť, kuchyňa, kúpeľňa, schodisko a garáž.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 106,59 m2.

Podkrovie tvorí: tri obytné miestnosti a kúpeľňa.

Zastavaná plocha podkrovia je 106,59 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú pôvodné pásové betónové, kombinované s kameňom. Podmurovka je nízka betónová, kamenná a tehlová do výšky 20 - 30 cm väčšinou bez izolácie. Na časti stien bola izolácia dodatočne mechanicky doplnená. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plnej pálenej tehly v kombinácii s nepálenou hr. 45-50 cm. Na stenách boli v rámci rekonštrukcie dobetónované železobetónové vence. Priečky sú z pálených tehál, v podkroví sú zo sadrokartónu. Strop nad prízemím je drevený trámový, v prednej izbe s viditeľnými trámami, v ostatných miestnostiach s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s novým klieštinovým dreveným krovom. Krytina strechy je z pálenej dvojdrážkovej krytiny. Klampiarske konštrukcie sú kompletné z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí akrylová farebná omietka. Vnútorné úpravy povrchov sú vápennocementové hladké s náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú rámové plné. Exteriérové dvere sú plastové. Garážové vráta sú výklopné kovové. Podlahy v podkroví tvorí palubovka, v 1. NP sú podlahy z keramickej dlažby. Vyhotovený je rozvod studenej a teplej vody. Zdrojom TÚV je elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni. Zvody, rozvody a pripojenia kanalizácie sú z rúr PVC. Rozvody elektroinštalácie sú na 220 a 380V. Vykurovanie je iba lokálne z krbu s teplovzdušnou vložkou s prieduchmi. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva v tvare "L", nerezový drez, digestor a elektrický sporák. V kúpeľni v 1. NP je sprchový box, keramické umývadlo a WC. V 1. podkroví je vaňa, umývadlo a WC.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, avšak bez pravidelnej údržby.