Pripravujeme dražbu rodinného domu v Bernolákove, okres Senec! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Senec
Obec:
Bernolákovo
Katastrálne územie:
Bernolákovo
Ulica:
Poľovnícka 1574/20A
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Bernolákovo, katastrálne územie: Bernolákovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor

(i) na liste vlastníctva č. 2179, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1574 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1684/3 o výmere 150 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),

(ii) na liste vlastníctva č. 1385, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1684/1 o výmere 263 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1684/3 o výmere 150 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1684/5 o výmere 61 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1684/10 o výmere 93 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1684/11 o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1684/12 o výmere 179 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“),

(iii) na liste vlastníctva č. 1003, a to konkrétne:

  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1684/2 o výmere 26 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť III“ a spolu s Nehnuteľnosťou I a Nehnuteľnosťou II ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).