Pripravujeme dražbu skladov a garáží v Čadci Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Čadca
Obec:
Čadca
Katastrálne územie:
Čadca
Ulica:
 
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Čadca, obec: Čadca, katastrálne územie: Čadca, zapísané v evidencii Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 12124, a to konkrétne:

  • stavba CS.967 so súpisným číslom 967 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1110/2 o výmere 137 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • Garáž čs. 5047 so súpisným číslom 5047 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1110/3 o výmere 629 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/1 o výmere 2102 m2, druh pozemku: ostatné plocha,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/2 o výmere 137 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/3 o výmere 629 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/4 o výmere 9 m2, druh pozemku: ostatné plocha.