Pripravujeme dražbu rodinného domu v Dubníku, okres Nové Zámky Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Dubník
Katastrálne územie:
Dubník
Ulica:
Dubník 229
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obec DUBNÍK, katastrálne územie Dubník, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 633, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 229 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 550/5 o výmere 134 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 550/1 o výmere 334 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 550/2 o výmere 805 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra “C“ č. 550/5 o výmere 134 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií