Pripravujeme dražbu dvoch rodinných domov v Borskom Mikuláši, okres Senica Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Senica
Obec:
Borský Mikuláš
Katastrálne územie:
Borský Mikuláš
Ulica:
Školská 938/51
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senica, obec: BORSKÝ MIKULÁŠ, katastrálne územie: Borský Mikuláš, zapísané v evidencii Okresného úradu Senica, katastrálny odbor,

  1. na liste vlastníctva č. 2980, a to konkrétne:
  • rodinný dom so súpisným číslom 938 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 1152/3 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • rodinný dom so súpisným číslom 1711 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 1152/4 o výmere 189 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  1. na liste vlastníctva č. 1772,  a to konkrétne:
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 1152/2 o výmere 289 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 1152/3 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 1152/4 o výmere 189 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií