Pripravujeme dražbu rodinného domu v Hnilčíku, okres Spišská Nová Ves Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Spišská Nová Ves
Obec:
Hnilčík
Katastrálne územie:
Hnilčík
Ulica:
Hnilčík 148
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Spišská Nová Ves, obec: Hnilčík, katastrálne územie: Hnilčík, zapísané v evidencii Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 217, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 148 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1677/1 o výmere 375 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1672 o výmere 9470 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 1677/1 o výmere 375 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií