Pripravujeme dražbu rodinného domu v Šiatorskej Bukovinke, okres Lučenec Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Šiatorská Bukovinka
Katastrálne územie:
Šiatorská Bukovinka
Ulica:
Šiatorská Bukovinka 175
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: Šiatorská Bukovinka, katastrálne územie: Šiatorská Bukovinka, zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 323, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 175 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. “C“ č. 1988 o výmere 304 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 1988 o výmere 304 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. “C“ č. 1985/11 o výmere 1954 m2, druh pozemku: orná pôda.


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií