Pripravujeme dražbu rodinného domu v Trsticiach Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Galanta
Obec:
Trstice
Katastrálne územie:
Trstice
Ulica:
 161
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľností nachádzajúce sa v okrese: Galanta obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 21, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 161 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1034/111 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1034/8 o výmere 293 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1034/27 o výmere 358 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1034/111 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“)


Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií