Pripravujeme dražbu rodinného domu v obci Ladomirová, okres Svidník! Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Svidník
Obec:
Ladomirová
Katastrálne územie:
Ladomirová
Ulica:
Ladomirová 3
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Svidník, obec: Ladomirová, katastrálne územie: Ladomirová, zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 44, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 235/4 o výmere 161 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 235/5 o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 235/1 o výmere 371 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 235/2 o výmere 639 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 235/4 o výmere 161 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 235/5 o výmere 103 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 236 o výmere 244 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).


Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií